Tietosuojaseloste

Laatimispäivä 23.05.2018

1. Rekisterin pitäjä

Lahtis-Siipiratas Höyrylaivaseura ry (2173838-9)

Lahdentie 2A 40500 Jyväskylä

040 5575 362, info@lahtis.fi

2. Yhteyshenkilö

Jäsenpalvelun vastaava

Lahdentie 2A 40500 Jyväskylä

040 5575 362, info@lahtis.fi

3. Rekisterin nimi

Jäsenrekisteri

4. Tietojen käsittelyn tarkoitus

Yhdistyslain 11§ mukainen luettelo seuran jäsenistä. 

Jäsentietojen ja jäsenyyteen liittyvien tietojen ylläpito. Jäsenasioista ja seuran muusta toiminnasta tiedottaminen. Jäsenmaksujen laskutus ja suoritusten ja perinnän sekä jäsenmaksutilityksien kirjaus. Tilastotietojen kokoaminen jäsenrakenteesta mm seuran toimintaan liittyvien avustusten hakemista varten.

5. Rekisterin tietosisältö

Jäsenen/asiakkaan nimi, osoite, sähköpostiosoite, jäsenmaksujen suoritusten tila, jäsenyyden liittymis- ja päättymisajankohta.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilöltä itseltään jäsenhakemus/ilmoittautumis/tilauslomakkeella kerätyt tiedot.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Seura voi luovuttaa viranomaisille rekisterin tietoja lain tai muiden määräysten niin vaatiessa.

8. Tietojen siirto EU/ETA alueen ulkopuolelle

Rekisteritietoja ei luovuteta tai siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Tietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään kirjanpitoaineistossa seitsemän vuoden ajan.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto
Kaikki henkilötietoja sisältävä aineisto säilytetään lukituissa tiloissa ja hävitetään asianmukaisesti.

B. ATK:lla käsiteltävät tiedot
Rekisterin käyttöön tarvitaan käyttäjätunnus ja salasana. Seuran jäsenrekisterivastaava myöntää ja valvoo käyttöoikeuksia. Tunnukset annetaan vain toiminnan kannalta välttämättä tarvitseville. Sähköpostilla tuleva aineisto siirretään/tallennetaan rekisterin pitäjän manuaalisilla toimilla varsinaiseen rekisteriin ja alkuperäiset tilaukset arkistoidaan. 

11. Tarkastusoikeus

Pääsääntöisesti jokaisella on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin tallennetetut tietonsa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää sähköpostilla rekisterin ylläpitäjälle.

12. Oikeus vaatia tietojen korjausta

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Oikaisupyyntö tulee lähettää sähköpostilla rekisterin ylläpitäjälle.

13. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Henkilötietolain 30§:n mukaan rekisterissä olevalla on oikeus kieltää tietojensa
käyttäminen tai luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten. Kielto tulee esittää sähköpostilla rekisterin ylläpitäjälle.